Avtalsvillkor för Mr Hemsida

1. ALLMÄNT

Mr Hemsida.se är ett publiceringsverktyg ("CMS") som drivs av Mr Hemsida AB organisations nummer 556944-7385 ("Mr Hemsida"). Dessa avtalsvillkor reglerar förhållandet mellan Kund och Mr Hemsida med avseende på abonnemang på Mr Hemsida (Tjänsten) och eventuella tillhörande tilläggstjänster. Tredjemanstjänster som annonseras via Mr Hemsida regleras inte av detta avtal. Kund kan vara myndig person eller juridisk person. Myndig person måste ha fyllt 18 år. I annat fall är dennes målsman ansvarig.

2. ABONNEMANG

Tecknandet av ett Mr Hemsida abonnemang ger Kunden möjlighet att skapa en egen hemsida. Tillgängligt utrymme beror på val av abonnemang. Kunden kan prova Mr Hemsida gratis i 30 dagar. För att kunna fortsätta därefter måste Kunden själv lägga in en beställning, som sker genom att logga in på Mr Hemsida. Om beställning inte görs inom 30 dagar, kommer testkontot raderas. Beställer Kunden ett eget unikt domännamn kommer Mr Hemsida abonnemanget anpassas och skapas individuellt för domänen. För att ge Kunden en kort leveranstid upprättar och anpassar Mr Hemsida beställningen så snart kundens order mottagits. Kunden accepterar därför att ångerrätten automatiskt upphör så snart Kundens order mottagits.

3. BETALNINGSVILLKOR

Ett abonnemang på Mr Hemsida betalas ett år alternativt månatligen i förskott. Förskottsbetalda abonnemang återbetalas inte om ej annat framgår av avtalsvillkoren. Betalningar som görs online med Mastercard, VISA, är avgiftsfria. Vid utskick av faktura per post, förbehåller sig Mr Hemsida rätten att lägga på en avgift som svarar mot omkostnaden. Betalning skall ske inom 8 dagar, om annat ej överenskommits. Vid dröjsmål med betalning från fakturans förfallodag utgår dröjsmålsränta från förfallodagen, enligt lag om räntor vid sen betalning, med tillägg av en påminnelseavgift på SEK 50:- per räntefaktura. Mr Hemsida förbehåller sig rätten att avsluta avtalet och ta bort kundens hemsida med domän och omgående stänga ner abonnemanget om betalning uteblir. Mr Hemsida förbehåller sig även rätten att överlåta fodringar. Vid eventuella återbetalningar förbehåller sig Mr Hemsida rätten att dra av ett belopp motsvarande omkostnader för bankavgifter och administration.

6. ÖVERLÅTELSE

Vid försäljning eller annan överlåtelse av alla eller väsentliga delar av Mr Hemsidas aktiviteter, är Mr Hemsida berättigad att helt eller delvis överlåta kundens abonnemang samt Mr Hemsidas rättigheter och förpliktelser i enlighet med dessa affärsvillkor till tredje man utan kundens samtycke.

7. ÄNDRING AV VILLKOR

Mr Hemsidas försäljnings och leveransvillkor, kan av Mr Hemsida ändras med 45 dagars notis. Kunden meddelas via den epost.

8. ANVÄNDNING

Kunden ansvarar för den information som läggs ut på kundens hemsida. Mr Hemsida åtar sig inte att granska denna information, men kan i enstaka fall komma att granska information som lagras på Mr Hemsida's servrar. Det innehåll som publiceras eller sprids med Mr Hemsida är i princip kundens ansvar. Olagligt material får inte lagras på någon av Mr Hemsida's servrar. Detta gäller allt från text, bilder, filmklipp eller länkar till bilder eller motsvarande material. Vidare vill Mr Hemsida hindra att innehåll som främjar eller stödjer hat, våld, barnpornografi, vuxenpornografi, etnisk eller religiös intolerans, brott mot mänskliga rättigheter, folkrätt, svensk och utländsk rätt, förordningar och myndighets föreskrifter, god publicistsed, eller innehåll som direkt eller indirekt kan komma till skada för Mr Hemsida sprids via Internet. Mr Hemsida förbehåller sig rätten att avgöra när utlagt material ingår i någon av ovan nämnda kategorier och att ta bort materialet, varvid Kunden inte har några krav på Mr Hemsida. Det är förbjudet att skicka oönskad e-post (s.k. spam) via Mr Hemsida's system. Om så sker förbehåller sig Mr Hemsida rätten att meddela berörd myndighet och överlämna loggar mm till myndigheten. Mr Hemsida har rätt till kompensation för det arbete som nedlagts till följd av att loggar m.m. skall överlämnas till myndigheterna.

9. MALLAR

Samtliga mallar som finns att tillgå hos Mr Hemsida tillhör Mr Hemsida. Detta gäller alla mallar, modifierade eller ej. Inga sådana mallar får distribueras vidare vare sig i kommersiellt syfte eller för privat bruk. Om Mr Hemsida p g a brott mot exklusiviteten ovan återkallar möjligheten att använda en mall är Mr Hemsida inte ansvarig för eventuell förlust detta kan medföra för Kunden (vare sig direkt eller indirekt förlust). Mr Hemsida ansvarar inte för eventuella fel mm. i mallar eller för att mallar inte är tillgängliga.

10. DRIFTSÄKERHET

Av drifts- och säkerhetsmässiga skäl förbehåller sig Mr Hemsida rätten att begränsa/inskränka de erbjudna produkternas användningsmöjligheter samt att vid var tid skaffa sig tillgång till Kundens användardata. Skulle detta ske har Mr Hemsida medarbetare tystnadsplikt. All annan tillgång till Kundens användardata kräver Kundens godkännande eller ett domstolsbeslut. Mr Hemsida's spam- och virusfilter minimerar risken för oönskad e-post. Mr Hemsida kan dock inte garantera att filtren stoppar all oönskad e-post.

11. ANVÄNDNING AV KUNDUPPLYSNINGAR

Ett Abonnemang hos Mr Hemsida innebär automatisk registrering av namn, adress och e-postadress i Mr Hemsida's utskickslista för nyheter. Kunder som inte önskar denna typ av registrering skall själva skriftligen eller via e-post meddela Mr Hemsida detta.

12. Support

Mr Hemsida erbjuder kontakt via telefon under fastlagda tider. Utanför denna tid besvaras alla supportfrågor via e-post, om möjligt inom 24 timmar.

13. ADRESSUPPLYSNINGAR

Kunden är skyldig att alltid hålla Mr Hemsida informerad om sin adress inkl e-postadress. Detta görs i kontrollpanelen. Här kan adressen ändras.

14. ANSVAR

Kundens användning av ett Mr Hemsida sker på eget ansvar. Mr Hemsida tar sig inget ansvar för: de informationer som Kunden mottager eller utger via Internet, vare sig deras riktighet, legala status förluster - vare sig direkta eller indirekta - immateriella kränkningar eller andra förhållanden som har uppstått på grund av användande av informationer från Internet, förluster eller andra omständigheter som uppstått på grund av bristande tillgång till tjänster eller informationer på Internet. Detta gäller oavsett om den bristande tillgången är orsakad av systemkrasch, andra omständigheter hos Mr Hemsida eller force majeure, här under också strejk och lockout, förluster av personlig data, och installerad mjukvara m.m. i förbindelse med Kundens nyttjande av abonnemanget och hithörande tjänster, ovidkommandes tillgång till Kundens data och system. Kunden ansvarar själv för alla eventuella kostnader som uppstått i relation till beställningar av tjänster via Internet och användning av betalningssystem knutet till Internet.

15. ABONNEMANGETS LÖPTID OCH UPPSÄGNING AV ABONNEMANG

Ett abonnemang löper alltid på 12 månader och inbetald abonnemangsavgift återbetalas ej, utom i fall som nedan anges. Kunden kan avbryta sitt abonnemang utan återbetalning av abonnemangsavgiften genom att till Mr Hemsida skicka en notis via e-post eller brev varvid Mr Hemsida stänger ner abonnemanget. En månad före abonnemangets slutdatum skickar Mr Hemsida via e-post en påminnelse om abonnemangets upphörande. Om Kunden vill avsluta abonnemanget skall han senast 14 dagar före abonnemangets upphörande meddela Mr Hemsida detta via brev, fax eller e-post (återbekräftad av Mr Hemsida). I annat fall förnyas abonnemanget automatiskt i ytterligare 12 månader med betalningsvillkor enligt 3. ovan. Abonnemanget får under inga omständigheter användas för att uppnå oauktoriserad tillgång till system anslutna till Internet. I sådana fall eller om andra olagligheter förekommer har Mr Hemsida rätt att omedelbart avsluta abonnemanget utan kompensation eller återbetalning i någon form. Alla relevanta upplysningar kommer att skickas till berörda myndigheter. Mr Hemsida har vidare rätt att omedelbart avsluta ett abonnemang utan kompensation eller återbetalning i någon form, om Kunden inte efterlever avtalsvillkoren, missbrukar de resurser som finns tillgängliga på grund av Internets närvaro, stör Internets funktion, överträder den vid var tid gällande nätetiketten (såsom avslöjande av andra människors privata förhållanden) eller genom sin närvaro stör andra Internetanvändare. Data från hemsidor och e-postsystem tas vid uppsägning av abonnemang bort inom 7 dagar efter abonnemanget upphört att gälla.

16. DOMÄN

Domännamnet får ej kränka tredje mans namn eller varumärke eller innehålla något som i övrigt som kan tänkas strida mot regelverket. Domännamnet registreras i Kundens namn. Mr Hemsida är i detta sammanhang endast förmedlare av tjänsten och har inget ansvar. Mr Hemsida har inget ansvar för förlust om domänen skapas/flyttas. Kunden är förpliktad att 8 dagar efter beställningen kontrollera att domänen har skapats/flyttats. Sker inte detta skall Kunden kontakta Mr Hemsida. Mr Hemsida har inget ansvar för domännamnet vid flyttning, uppsägning eller om webbhotellet tas bort. Domännamnet "registreras hos" / "flyttas till" Mr Hemsida's samarbetspartner. Detta kan vara en domänregistrator eller domänmyndigheten för respektive "top level" domän. Vid utgången av varje registreringsperiod fakturerar Mr Hemsida Kunden årsavgiften för domänen såvida inget annat avtalats. Detta gäller endast om domänen ligger på Mr Hemsida's samarbetspartners eller annans DNS-server. Mr Hemsida har dock inget ansvar för förluster p.g.a. felaktig eller utebliven fakturering. Om fel domännamn har beställts (stavfel, namnfel eller liknande) återbetalas registreringsavgiften inte till Kunden. Mr Hemsida korrigerar dock domännamnet om registreringen inte redan skett. Om Mr Hemsida har gjort den felaktiga beställningen återbetalar Mr Hemsida registreringsavgiften eller så erbjuds kunden det korrekta domännamnet. Om adressändring sker, är Kunden skyldig att informera "top level" administratören om detta.

17. SPECIELLA VILLKOR FÖR TOP LEVEL DOMÄN

Angående användning av .se domän: För fortsatt registrering är Kunden skyldig att följa de regler som IIS.se vid var tid stipulerar för administration av toppdomänen .se (jfr. http://www.iis.se/). För andra domännamn än ovannämnda (exempelvis .com, .net, .org, osv.), hänvisas till top level domänens gällande regler. Om Kunden inte följer regelverket för gällande domän har Mr Hemsida rätt att radera Kundens domän, varvid Mr Hemsida inte har något ansvar gentemot Kunden. Kunden har ingen rätt till återbetalning av förutbetald domänavgift eller registreringsavgift.

18. FEL HOS TREDJE MAN OCH FORCE MAJEURE

Utöver vad som häri sägs är Mr Hemsida aldrig ersättningsskyldig för avbrott, driftstörningar, fel, skador m.m. orsakade av förhållande utom Mr Hemsida's kontroll såsom blixtnedslag, översvämningar, brand, strejk, krig, terror, arbetsnedläggelse och lockout (även avseende Mr Hemsida's egna medarbetare), överbelastning av nätet, fel i andras nätverk, fel hos tredje man, systemkrasch, eller andra händelser av force majeure-karaktär.

19. TVISTER

Eventuella tvister med anledning av detta Användaravtal eller Tjänsten ska avgöras i svensk domstol enligt svensk lag med Halmstad tingsrätt som första instans.